การตรวจสอบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบไฟฟ้าโรงงานประจำปี
 • การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
 • การบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า MDB
 • การถ่ายภาพความร้อน
 • การตรวจสอบระบบ Ground
 • การตรวจสอบกระแสรั่วไหล
 • การตรวจสอบระบบป้องกัน ฟ้าผ่า
 • การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • การตรวจสอบไฟฉุกเฉิน
 • การตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ
 • การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • - Smoke Detector
  - Heat Detector
 • การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบอาคาร
Link

Nichawells Co,.Ltd.
บริการตรวจสอบไฟฟ้า   ตรวจสอบอาคาร  ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย


ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และ รับรองความปลอดภัยโรงงานประจำปี
ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าTransformer ตู้ไฟฟ้า MDB ถ่ายภาพความร้อน Thermo scan
ตรวจสอบระบบ Grounding Capacitor Bank ,ระบบป้องกันฟ้าผ่า Lightning
ตรวจสอบอาคารตามกฏหมาย พร้อมให้คำปรึกษาฟรี..บริการของเรา

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและรับรองความปลอดภัยโรงงานประจำปี
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
- ตรวจสอบทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า (Oil Test)
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า MDB
- ถ่ายภาพความร้อน (Thermo scan)
- ตรวจสอบและติดตั้งระบบ Ground System และระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lighting)
- ตรวจสอบระบบ Capacitor Bank ตรวจสอบระบบ Ground and Insulation
- ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย (Building Audit and Inspection)

    1) การตรวจสอบใหญ่ทุกๆ 5 ปึ
    2) การตรวจสอบประจำปี

- ตรวจสอบระบบป้องกันอคียภัยอาคาร โรงงาน ( Fire System Inspection)


สนใจติดต่อ คุณนพรัตน์ 081-774-9531 หรือทางอีเมล์ noparat@nichawells.com

 

 

กฏกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวระบบไฟฟ้าโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๐

ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร
- กฎกระทรวงไฟฟ้า2550
- เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า20(00)
- รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ28(00) ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

Transformer Test Report
- Data and description
- Visual Inspection Check
- Protective and alarm device check
- Oil Dielectric Breakdown Voltage Test
- Insulation resistance Test
- Cable Ground resistance test
- Ground resistance test
- DC Winding Resistance Test ( option)
- Transformer Ratio Test (0ption)

 

 


 

MDB Test Report
- Mechanical and Electrical Inspection
- Individual Test , ACB ,MCCB, Cap Bank System
- Insulation Resistance Test
- Ground Test

 

Mechanical and Electrical PM.

- Cleaning apanel

- Retorque the busbar main and between panel

- Insulation test

- Metering Inspection check

- Wiring control connection check

- Grounding condition check

- Busbar condition check

- Retoque at connection square D, busbar and cable

- Fuse and fuse base check

- Pilot lamp (R-S-T) and fuse control check

- Selector switch for volt meter and amp meter check

- MDB cabicle condition check

- ACB connection check and cleaning with lubricant

- MCCB condition check and cleaning

- General condition check


ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

 
- Ground Test

- ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Ground Resistance Test)

 

- การติดตั้งระบบ Grounding ,Ground Rod แบบ DELTA


 
การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์

1) การตรวจสอบค่าเป็นฉนวน
2) การตรวจสอบค่ากระแส Capacitor
3 )การตรวจสอบค่า Capacitor

ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

1) การตรวจสอบใหญ่ทุกๆ 5 ปึ
2) การตรวจสอบประจำปี

 

ตรวจสอบอาคารและทดสอบสมรรถนะของระบบ

- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
- ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
- ทดสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ของอาคาร
- ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

- แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออก (แบบ ร.๑)ฉบับกรมโยธา

- ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

- ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

- คำขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 1

- คำขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 2

- คู่มือแนะนำการปฎิบัติการตรวจสอบอาคาร(รอแก้ไข)

- หนังสือมอบอำนาจการตรวจสอบสภาพอาคาร

- หนังสือรับรองของผู้ตรวจสอบ
กฎหมายตรวจสอบอาคาร (Building Audit and Inspection)
- พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
- กฎกระทรวง กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548
- กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเ พิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

 
1) ป้ายทางหนีไฟ ( Fire Exit) Download
2) ไฟฉุกเฉิน( Emergency Light) Download
3) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)
4) ระบบไฟฟ้าสำรอง ( Generator)
5) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
6) ตู้ฉีดน้ำดับเพลิง( FHC)
7) ระบบ Sprinkler System
8) เครื่องดับเพลิง
9) ระบบป้องกันฟ้าผ่า( Lightning System)
10) ระบบไฟฟ้า อาคาร โรงงาน ( Electrical System)

 

ดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

- กฏหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

FIRE SYSTEM AND TEST REPORT
- Fire Pump, FHC, Sprinkler System
- Generator
- Emergency Light
- Fire Exit
- Fire Alarm System
- Lightning System
- Grounding System


1) ลำดับขั้นตอนการทำการทดสอบ LOAD TEST
2) Process, equipment or operation: Load Test
3) การทำงานทดสอบ LOAD TEST 25%,50%,75%,95%
4) สรุปผลการทดสอบ LOAD TEST เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
5) รายงานการทดสอบ LOAD TEST เครื่องกำเนิดไฟฟ้า